Tester

Tester: Kiểm tra chất lượng (hay gọi là QC – Quality Control)
Bên trên